Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 25395, a spoločnosť Shoptet s.r.o., IČO: 53607791, so sídlom Galvániho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151475/B

Na poskytovanie našich služieb a našu prevádzku spracovávame niektoré vaše osobné údaje. V spoločnosti Shoptet považujeme osobné údaje našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb za niečo, čo treba chrániť. Nižšie sa dozviete, ako spoločnosť Shoptet pristupuje k ochrane osobných údajov svojich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, dodávateľov či prípadne ďalších subjektov. Spracovávanie osobných údajov sa považuje za prísne dôverné a s osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 („Nariadenie GDPR“).

Máte záujem o naše služby?

Máme široké portfólio produktov a služieb. Nájdete ho na www.shoptet.sk alebo na ich jednotlivých webových stránkach. Budeme radi, ak nás kontaktujete alebo produkty rovno vyskúšate.

Ak máte záujem o naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite. Najčastejšie sú to meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vaše požiadavky ohľadom našich produktov a služieb, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám vyplníte alebo nám ich v rámci ďalšej dohody odovzdáte. Prečo?

 • na základe vašich osobných údajov vás kontaktujeme za účelom ďalšej komunikácie (článok 6 ods. 1 písm. b), f) Nariadenia GDPR)
 • ak sa rozhodnete pre naše produkty alebo služby, tak na základe vašich osobných údajov budeme s vami komunikovať (článok 6 ods. 1 písm. b), f) Nariadenia GDPR)
 • použijeme vaše osobné údaje na splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona alebo zo zmlúv (článok6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Pokiaľ sa rozhodnete naše produkty otestovať, tak mnohé z týchto služieb sú spojené s užívateľským účtom, cez ktorý máte prístup k produktom. V takom prípade použijeme vaše osobné údaje (meno, priezvisko, IP adresu, údaje o firme, e-mail, telefónne číslo a údaje, ktoré si v užívateľskom účte a produkte nastavíte). Ako s nimi budeme pracovať?

 • nastavíme vám cez ne prístup do užívateľského rozhrania, takže budete môcť produkty otestovať (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)
 • cez kontaktné údaje s vami budeme komunikovať (článok 6 ods. 1 písm. b), f) Nariadenia GDPR)
 • e-mailovú adresu zaradíme do našich Shoptet noviniek (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)
 • použijeme ich na splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona alebo zo zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Takéto spracovávanie nám umožňuje Nariadenie GDPR (rokovanie o zmluve, poskytovanie zmluvného plnenia, prípadne plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem). Pokiaľ sa na ďalšej spolupráci nedohodneme, vaše osobné údaje v užívateľskom účte prestaneme spracovávať najneskôr do 6 mesiacov od poslednej komunikácie alebood zrušenia skúšobnej verzie.

Pokiaľ ste testovali našu službu, spoločnosť Shoptet je oprávnená použiť vašu e-mailovú adresu (prípadne telefónnečíslo) v zmysle § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných výrobkov či služieb v prípade, že ste také zasielanie pôvodne neodmietli. E-mailovú adresu zaradíme do databázy na 3 roky od posledného využitia našej služby, z odberu sa ale môžete kedykoľvek odhlásiť.

Odoberáte naše produkty a služby?

Sme radi, pokiaľ ste nám zverili svoj e-shop, prípadne od nás odoberáte ďalšie služby. V takom prípade, aby smemohli služby poskytovať, spracovávame vaše meno, priezvisko, IP adresu, fakturačné údaje, e-mailovú adresu, telefónne číslo, prípadne osobné údaje kontaktných osôb, ktoré nám uvediete a údaje o žiadaní poskytnutia/poskytovaní služieb. Prečo?

 • prostredníctvom týchto údajov s vami budeme komunikovať (článok 6 ods. 1 písm. b), f) Nariadenia GDPR)
 • údaje potrebujeme na účely uzavretia samotnej zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)
 • na základe týchto údajov sme schopní prevádzkovať náš produkt alebo službu (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR)
 • na základe údajov o spôsobe využívania služieb sme schopní ich neustále vylepšovať (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)
 • e-mailovú adresu zaradíme do našich Shoptet noviniek (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)
 • použijeme ich na doloženie plnenia našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona alebo zo zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Takéto spracovávanie nám umožňuje Nariadenie GDPR (plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, prípadne oprávnený záujem). Osobné údaje budeme spracovávať počas našej spolupráce a následne 10 rokov od posledného poskytnutia plnenia.

Ak ste nám to nezakázali, spoločnosť Shoptet je oprávnená použíť vašu e-mailovú adresu (prípadne telefónne číslo) v zmysle § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných výrobkov či služieb v prípade, že ste také zasielanie pôvodne neodmietli. E-mailovú adresu zaradíme do databázy na 3 roky od posledného využitia našej služby, z odberu sa ale môžete kedykoľvek odhlásiť.

Ste naši biznis partneri (dodávatelia)?

Naša spolupráca nás teší. Aby sme si ale riadne poskytovali služby, je potrebné spracovávať aj niektoré osobné údaje (typicky meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, firemné údaje, údaje o spolupráci). Prečo?

 • použijeme ich pre súpis a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR),
 • kontaktné údaje použijeme na komunikáciu ohľadom spolupráce (článok 6 ods. 1 písm. b), f) Nariadenia GDPR)
 • použijeme ich na splnenia našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona alebo zo zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR)

Takéto spracovávanie nám umožňuje Nariadenie GDPR (plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností). Osobné údaje budeme spracovávať počas našej spolupráce a následne 10 rokov od posledného poskytnutia plnenia.

V rámci (napríklad affiliate) spolupráce medzi nami môže dôjsť aj k odovzdávaniu niektorých osobných údajov tretích osôb (napríklad cookies, údajov o leadoch a konverziách, doručovacie údaje a pod.). V takom prípade ako jednotliví prevádzkovatelia osobných údajov zodpovedáme za to, že s osobnými údajmi pracujeme podľa Nariadenia GDPR správne a bezpečne. Každý si nastavíme svoje procesy a zabezpečenie osobných údajov, taktiež sme si vedomítoho, že zodpovedáme za vlastné zaistenie právneho základu pre spracovávanie a dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti.

Zatiaľ naše služby nevyužívate, ale zapísali ste sa nám do newslettera?

Ďakujeme za záujem. Vašu e-mailovú adresu zapíšeme do newslettera na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR). Ten je dobrovoľný a môžete ho vziať kedykoľvek späť (odvolať). Do odberu vás zapíšeme po dobu 3 rokov, pokiaľ nám súhlas nepredĺžite.

Radi by ste u nás pracovali a poslali ste nám vaše CV?

Sme radi, že sme vám padli do oka. Ak ste nám poslali váš životopis (CV), mrkneme sa naň. V takom prípade spracovávame vaše údaje, ktoré sú v životopise uvedené a vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám na seba nechali.

Takéto spracovávanie umožňuje Nariadenie GDPR (rokovanie o zmluve, článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). S týmito údajmi budeme pracovať počas otvoreného výberového konania, na ktoré reagujete, prípadne po dobu 3 mesiacov (ak nereagujete na konkrétny pracovný inzerát). Pokiaľ sa na ďalšej spolupráci nedohodneme, vaše údaje budeme ďalej spracovávať iba s vaším súhlasom (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), pre prípad otvorenianových pozícií niekedy v budúcnosti. Taký súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Kto sa k osobným údajom dostane? 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a môžete si byť istí, že ich nikdy nikomu len tak neodovzdávame. Osobné údaje sú sprístupnené iba oprávneným pracovníkom spoločnosti Shoptet, vrátane freelancerov, ktorí sa k osobným údajom dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom našej spoločnosti a poskytovaním služieb, či jednotlivým prevádzkovateľom a sprostredkovateľom osobných údajov, a to iba v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovávania. Cieľom týchto spolupráci je poskytnutie tých najlepších a najrelevantnejších služieb pre vás. Takto získané osobné údaje môžu poskytovatelia služieb použiť iba na základe zmluvy o odovzdaní osobných údajovči zmluvy o spracovaní osobných údajov uzavretých medzi takýmito príjemcami a spoločnosťou Shoptet.

Sú to najmä:

 • freelanceri podieľajúci sa na vývoji a udržiavaní našich produktov (z oblasti IT, marketingu, dát);
 • spoločnosti podieľajúce sa na zabezpečení platieb (platobné brány, banky);
 • poskytovatelia prvkov a doplnkov, ktoré v rámci našich produktov a služieb využívate;
 • poskytovateľ e-mailingovej služby (Mailchimp a Zendesk);
 • prípadne ďalšie, ak sa na nich dohodneme v rámci spolupráce.

Ešte by ste mali vedieť:

Ak by ste potrebovali ohľadom osobných údajov čokoľvek prebrať, napíšte nám na e-mail info@shoptet.cz alebo zavolajte na 604 600 444. V našej spoločnosti nie je menovaný zodpovedná osoba pre oblasť spracovávania osobných údajov, ale zodpovednosti za spracovávané údaje sú praktickým spôsobom rozdelené a vašej žiadosti sabudeme náležite venovať.

Z našej strany nedochádza k tzv. automatickému rozhodovaniu a profilovaniu. Spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov

Spoločnosť Shoptet prenáša osobné údaje, ktoré spracúva na právnom základe súhlasu alebo na právnom základe oprávnených záujmov spoločnosti Shoptet za účelom zasielania newslettrov do Spojených štátov amerických a to konkrétne svojmu sprostredkovateľovi, spoločnosti The Rocket Science Group LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000 Atlanta, GA, 30308-2172 Spojené štáty americké, SIC: 87, 874, NAICS: 5416, 541, ktorý zabezpečuje zasielanie newsletterov pomocou aplikácie MailChimp. Za týmto účelom spoločnosť Shoptet uzatvorila štandardnú zmluvnú doložku, ktorá je dostupná tu.

Spoločnosť Shoptet prenáša osobné údaje, ktoré spracúva na právnom základe súhlasu alebo na právnom základe oprávnených záujmov spoločnosti Shoptet za účelom zasielania newslettrov do Spojených štátov amerických, resp. iných štátov a to konkrétne svojmu sprostredkovateľovi Zendesk, Inc., so sídlom 920 N KING ST FL 2, WILMINGTON, New Castle, DE, 19801, Spojené štáty americké, SIC: 7374, Company no.: 4661237.

Nariadenie GDPR, ktoré oblasť osobných údajov upravuje, vám dáva okrem iného množstvo práv v súvislosti so spracovávaním osobných údajov. Ide o právo:

 • na prístup k osobným údajom;
 • na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne;
 • na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • vzniesť námietku, po ktorej spracovávanie osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovávanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov;
 • právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad pre ochranu osobných údajov  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Sme v rámci našej spolupráce sprostredkovateľmi osobných údajov, vo vzťahu ku ktorým ste prevádzkovateľmi?

Pokiaľ je Shoptet z pohľadu Nariadenia GDPR sprostredkovateľom osobných údajov, vo vzťahu ku ktorým ste prevádzkovateľmi, platia pre Shoptet tieto podmienky práce s osobnými údajmi (sprostredkovateľská zmluva):

 1. Shoptet môže pre klienta spracovávať osobné údaje, ktoré sú umiestnené v Shoptet produktoch alebo ku ktorým má Shoptet prístup z dôvodu vývoja/zdokonaľovania/údržby služieb pre klienta. Sú to najčastejšie zákaznícke údaje ako meno, priezvisko, doručovacie adresy zákazníkov, IP adresy, kontaktné údaje (telefónnečíslo, e-mailová adresa), údaje o nákupoch a dopytoch, prípadne údaje, ktoré s nákupom súvisia.
 2. Shoptet osobné údaje spracováva iba za účelom poskytovania svojich produktov a služieb, pokiaľ sa nedohodneme individuálne inak. Osobné údaje bude Shoptet pre klienta spracovávať počas poskytovania svojich Shoptet produktov a služieb, v ktorých sú osobné údaje umiestnené. Osobné údaje sú v správe klienta a Shoptet s nimi pracuje iba na základe jeho pokynov.
 3. Shoptet prijal maximálne možné technické, organizačné, bezpečnostné a ďalšie opatrenia, ktoré zamedzia neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, ich zmene, zničeniu, strate či inému neoprávnenému nakladaniu.
 4. Shoptet zabezpečil, aby zamestnanci a iné osoby poverené na spracovávanie údajov spracovávali údaje len vrozsahu a za účelom plnenia zmluvy a podľa právnych predpisov.
 5. Shoptet sa zaväzuje na výzvu klienta opraviť, aktualizovať, zmazať alebo premiestniť osobné údaje (v rámci funkcionalít produktov a služieb).
 6. Shoptet bude pri plnení povinností podľa Nariadenia GDPR postupovať s odbornou starostlivosťou.
 7. Shoptet môže do spracovávania osobných údajov zapojiť ďalšieho sprostredkovateľa, a to najmä poskytovateľaIT a marketingových služieb potrebných a aktuálne dostupných na trhu na účely údržby, prevádzky a vývojaShoptet produktov, ktorí spĺňajú normy stanovené Európskou úniou, a to bez dodatočného výslovného konkrétneho povolenia klienta.
 8. V prípade implementácie doplnku do Shoptet produktu berie klient na vedomie a súhlasí s tým, že osobné údajebude spracovávať poskytovateľ takéhoto doplnku (tretia strana) podľa svojich prevádzkových podmienok.
 9. V prípade ukončenia poskytovania Shoptet produktov, v ktorých sú osobné údaje umiestnené, Shoptet prestane osobné údaje aktívne spracovávať a najneskôr po 60 dňoch vymaže existujúce (zálohovacie) kópie, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú ich ponechanie (napríklad z dôvodu trestného konania a pod.).
 10. Shoptet sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o údajoch, najmä ich nesmie zverejňovať, šíriť, či odovzdávať ďalším osobám mimo osoby v zamestnaneckom pomere alebo iným oprávneným osobám. Shoptet zaistí, aby aj jeho zamestnanci a iné oprávnené osoby dodržiavali povinnosť mlčanlivosti. Táto povinnosť Shoptet trvá ajpo skončení našej spolupráce.

Shoptet je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach prijatých na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to aj po skončení našej spolupráce.